Intézmények

Magyargéc Község Önkormányzata

 

Cím: 3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.

Telefon: 32/509-005; 32/509-006

Fax: 32/509-006

E-mail: onkormanyzat@magyargec.hu

Honlap: www. magyargec.hu

 

Nógrádmegyeri Közös Önkormányzati Hivatal 

Cím: 3132 Nógrádmegyer Petőfi út 79.

Telefon: 32/576-000

Fax: 32/376-201

E-mail: hivatal@nogradmegyer.hu

Honlap: www. nogradmegyer.hu

Jegyző: Lőrik Edit

Aljegyző: Géczi Lászlóné

 

Nógrádmegyeri Közös Önkormányzati Hivatal Magyargéci Kirendeltsége

Cím: 3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.

Telefon: 32/509-005; 32/509-006

Fax: 32/509-006

E-mail: onkormanyzat@magyargec.hu

Honlap: www. magyargec.hu

Jegyző: Lőrik Edit

Aljegyző: Géczi Lászlóné

 

Köztisztviselők:

Báránkó Bettina – pénzügyi előadó – pénz- és adóügyek

E-mail: penzugy@magyargec.hu

Telefon: 32/509-006

Kuris Kitti – titkársági és igazgatási előadó – hagyatéki ügyek

E-mail: igazgatas@magyargec.hu

Telefon: 32/509-006

Peimli Nikolett – igazgatási, hatósági előadó – humánpolitikai, szociális, gyermekvédelmi, igazgatási  ügyek

E-mail: igazgatas@magyargec.hu

Telefon: 32/509-006

Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8.00 – 16.00
Kedd: 8.00 – 12.00
Szerda: nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 12.30 – 16.00
Péntek: 8.00 – 12.00

 

Magyargéci Mézeskalács Biztos Kezdet Gyerekház

 

Fenntartó neve: Magyargéc Község Önkormányzata

Fenntartó székhelye: 3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.

Név: Magyargéci Mézeskalács Biztos Kezdet Gyerekház

Cím: 3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.

Telefon: 06 30 849-0162

E-mail: magyargecgyerekhaz@gmail.com

Gyerekház vezetője: Lőrik Bernadett

A Biztos Kezdet Gyerekház célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.

A gyerekház ellátási területe: Magyargéc, Nógrádmegyer, Sóshartyán, Kishartyán

Magyargéci Szivárvány Óvoda és Konyha

 

Cím: 3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.

Telefon: 32/ 377 035

E-mail: magyargecovi@gmail.com

Óvoda vezetője: Veréb Zoltánné

A két csoportos óvoda 50 gyermek számára biztosítja a napközbeni ellátását, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelést, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelését, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését.

Főzőkonyha

 

Cím: 3133 Magyargéc, Alkotmány út 1.

Telefon: 32/ 377-127

Élelmezés vezető: Verbóiné Horváth Beáta

Az főzőkonyha biztosítja a szociális étkeztetéssel, az intézményi gyermekétkeztetéssel, a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésével összefüggő feladatok ellátását.

Magyargéci Gárdonyi Géza Általános Iskola

 

Cím: 3133 Magyargéc, Rákóczi út 68.

Telefonszám: 32/ 377-025

E-mail: ggsuli@gmail.com

Honlap: ggsuli.sulinet.hu

Iskola vezetője: Velki Róbertné

Az iskola 1991-ben kezdte meg működését mint önálló, 6 osztályos intézmény. 2002 óta 8 osztályos, 2003-ban ballagott el az első osztály. 2013 január 1-től a fenntartó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szécsényi Tankerülete, majd 2016-tól a Balassagyarmati Tankerületi Központ.

Házi orvos

 

Házi orvos: dr. Angyal István

dr. Juhász Tamás

Rendelés helye: 3133 Magyargéc, Rákóczi út 60.

Telefonszám: +36 30 504 71-98

Rendelési idő:

dr. Angyal István minden páratlan héten rendel

Hétfő:  
Kedd: 07:30 – 10:00
Szerda:  
Csütörtök: 07:30 – 10:00 (Magyargéc)
Péntek: 07:30 – 10:00

dr. Juhász Tamás minden páros héten rendel

Hétfő:  
Kedd: 11:00 – 13:30
Szerda:  
Csütörtök: 11:00 – 13:30 (Magyargéc)
Péntek: 11:00 – 13:30

Fogorvos: dr. Kerényi Csaba (rendelése a Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum épületében, rendelési időben)

Orvosi ügyelet

 

Rendelés helye: 3170 Szécsény Rákóczi út 113. (Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum épületében)

Telefonszám: 32/370-432

Rendelési idő: munkaidő után és hétvégén

 

Védőnő

 

Védőnő: Horváth Anna

Rendelés helye: 3133 Magyargéc, Rákóczi út 60.

Telefonszám: +36 30 947 24-85

E-mail: annanogradm2@gmail.com

Rendelési idő:

Szerdai napokon, előre egyeztetett időpontban.

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

 

Tanyagondnoki szolgálat

 

Fenntartó neve: Magyargéc Község Önkormányzata

Fenntartó címe: 3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.

Név: Tanyagondnoki szolgáltatás

Cím: 3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.

Telefonszám: 32/ 509-006

Tanyagondnok: Pásztor Ferenc

A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

Étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás

 

Nagylóci Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulással kötött társulási megállapodásban foglaltak szerint – a Nagylóci Szociális Alapszolgáltatási Központ által ellátott személyes gondoskodás fajtái:

a)  étkeztetés,
b)  házi segítségnyújtás,
c)  nappali ellátás: Idősek klubja.

Fenntartó neve: Nagylóci Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás

Fenntartó székhelye: 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4.

Szolgáltató neve: Nagylóci Szociális Alapszolgáltatási Központ

Szolgáltató címe: 3175 Nagylóc, Rákóczi út 93.

Telephely neve: Magyargéc Idősek Klubja

Telephely címe: 3133 Magyargéc, Rákóczi út 60.

Telephely telefonszáma: +36 30 947-2489

Intézményvezető: Valent Nikolett

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

A szociális rászorultság tekintetében rászorultnak minősül az a személy aki:

  • életévét betöltötte,
  • egészségügyi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt önmaga vagy eltartottja(i) részére nem képes a napi legalább egyszeri meleg étkezést tartósan vagy átmeneti jelleggel biztosítani. Az egészségi állapotról, fogyatékosságról, pszichiátriai betegség illetve szenvedélybetegség fennállásáról háziorvosi igazolás szükséges.

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,

  • tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
  • az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
  • harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak – ide nem értve az idős személyeket – napközbeni étkeztetését.

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ,
Közösségi ellátás- szenvedélybetegek közösségi ellátása

 

Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulással kötött társulási megállapodásban foglaltak szerint – a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ által ellátott feladatok:

a)      családsegítés,
b)      közösségi ellátás.
c)      gyermekjóléti szolgálat.

Fenntartó neve: A Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás

Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 41.

Szolgáltató neve: Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 41.

Elérhetőség: Minden hétfőn és szerdán

Cím: 3133 Magyargéc, Rákóczi út 60.

Telefonszám: 32/377-270

Esetmenedzser: dr. Gencsi Zsolt

Családsegítő: Tőzsér Péterné

Közösségi gondozó: Mártonné Bárány Katalin

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás.

Önkormányzati bolt

 

Címe: 3133 Magyargéc, Rákóczi út 87.

Telefonszám: +36 30 947-2485

Nyitvatartás:

Hétfő: 07:00 – 18:00
Kedd: 07:00 – 18:00
Szerda: 07:00 – 18:00
Csütörtök: 07:00 – 18:00
Péntek: 07:00 – 18:00
Szombat: 07:00 – 15:00
Vasárnap: ZÁRVA

Rendőrség körzeti megbízott

Körzeti megbízott neve: Szőke Tibor c.r.zls.

Ügyfélfogadása: minden hónap harmadik szerdája 10.00 – 11.00

Ügyfélfogadás helye: 3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.

Comments are closed.