Általános közzétételi lista

Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve (teljes név), székhelye, postai címe, telefon- és faxszáma, központi elektronikus levélcíme, a honlap URL-je, az ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége, a vezető neve, ügyfélfogadás rendje.

 

1.1.2. A szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv  szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével), elérést biztosítva a szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentumokhoz.

 

1.1.3. A szerv vezetői

A szerv és szervezeti egységek vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím).

Polgármester

Alpolgármesterek

A képviselőtestület tagjai

A bizottságok tagjai

Jegyző

Aljegyző

Irodák, ügyosztályok

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv, szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának URL-je, ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége.

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

 

1.3.1. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik. A gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása, képviselőjének neve, a szerv részesedésének mértéke.

 

1.4. Közalapítványok

 

1.4.1. A szerv által alapított közalapítványok

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja, az alapító okiratok közvetlen elérhetőségének biztosításával. A közalapítványok székhelye, tagjainak felsorolása

 

1.5. Lapok

 

1.5.1 Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, szerkesztőségének és kiadójának, főszerkesztőjének a neve, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím).

 

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 

1.6.1 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe, az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával, ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje.

 

1.7. Költségvetési szervek

 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye, a szerv vezetője, honlapjának elérhetősége.

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege, és az azt tartalmazó önálló dokumentumok. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása. A feladatokat helyi nemzetiségi önkormányzatok esetén az adott nemzetiség nyelvén is meg kell jelentetni.

 

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe. Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként csoportosítva.

Irodák, ügyosztályok

 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges ügyleírások felsorolása

Nyomtatványok

 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege az alapvető eljárási szabályo k, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás az eljárást meg indító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő), az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő.

Ügyleírások

 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.

Nyomtatványok

 

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Elektonikus ügyintézés portál

 

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről, a jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.

 

2.3. Közszolgáltatások

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása, díjának és az abból adott kedvezmények mértéke, az igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás. Amennyiben hosszabb terjedelműek, a tájékoztatásokat önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevételhez használt formanyomtatványok elérhetőségének biztosításával.

Közszolgáltatások

 

2.4. A szerv nyilvántartásai

 

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke. Az általános közzétételi listában csak az adatokat tartalmazó jegyzéket kell közzétenni, azonban a közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes adatbázisról, illetve nyilvántartásról külön leíró adatot kell készíteni az Adatbázisokat meghatározó séma alapján.

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, az adatokhoz való hozzáférés módja és az adatokról való másolatkészítés költségei.

 

2.5. Nyilvános kiadványok

 

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témájának leírása, a hozzáférés módja, fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye. Amennyiben a honlapról a kiadvány letölthető, a kiadvány elérhetőségének biztosításával.

 

2.6. Döntéshozatal, ülések

 

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje.

Előterjesztések

 

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím), a szerv döntéshozatalának eljárási szabályai.

Tervezetek véleményezése

 

A testületi szerv üléseinek helye, ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje, napirendje (ülésenkénti bontásban), döntéseinek felsorolása.

Ülések, napirendek

Jegyzőkönyvek

 

A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, látogathatóságának rendje, üléseinek napirendje döntéseinek felsorolása, ülésenkénti bontásban, a döntések elérhetőségének biztosításával.

Ülések, napirendek

 

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

A testületi szerv döntéseinek felsorolása döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel), szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza. Döntésenkénti bontásban és a döntések elérhetőségének biztosításával

Rendeletek

Normatív határozatok

 

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok. Minden egyes jogszabálytervezetről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.

Koncepciók, stratégiák

 

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota, koncepciónkénti, illetve jogszabály-tervezetenkénti bontásban. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól.

Tervezetek véleményezése

 

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Minden egyes előterjesztésről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.

Előterjesztések

 

2.8. Pályázatok

 

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk, A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával.

Pályázatok

 

2.9. Hirdetmények

 

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények, a hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biztosításával.

Hivatalos hirdetmények

 

2.10. Közérdekű adatok igénylése

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje,az illetékes szervezeti egység neve,  szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme), valamint az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

Közérdekű adatok igénylése

 

2.11. Közzétételi listák

 

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista, a közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével, elérhetővé tételével.

Közzétételi lista

 

2.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

Lőrik Edit jegyző

 

 

III. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

 

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása.

Önkormányzati működés/Vizsgálatok, ellenőrzések eredményei

Polgármesteri Hivatal/Vizsgálatok, ellenőrzések

 

3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

Hivatkozás az ÁSZ honlapján található jelentésre

 

3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai, időrendben.

Önkormányzati működés/Vizsgálatok, ellenőrzések eredményei

Polgármesteri Hivatal/Vizsgálatok, ellenőrzések

 

3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Kötelező nyilvántartások

 

3.1.5. Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

Kötelező nyilvántartások

 

3.2 Költségvetések, beszámolók

 

3.2.1. Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Éves költségvetések, beszámolók

 

3.2.2. Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói.

Éves költségvetések, beszámolók

 

3.2.3. A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

Üvegzseb

 

3.3 Működés

 

3.3.1. A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Foglalkoztatottak

 

3.3.2. Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja, összege, kedvezményezettjeinek neve, a támogatási program megvalósítási helye, támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.

Támogatások

 

3.3.3. Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Szerződések

 

3.3.4. Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Koncessziók

 

3.3.5. Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei.

Támogatások

 

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések, a dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával.

Európai Unió által támogatott fejlesztések

 

3.3.7. Közbeszerzés

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről, az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.

Közbeszerzések

 

Comments are closed.