Telepengedély, telep bejelentése

 

Az ipari tevékenység folytatását be kell jelenteni a telep fekvése szerint illetékes hatóságnál.

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletében meghatározott ipari tevékenységek a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytathatók. A Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott ipari tevékenységeket pedig csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

A bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település jegyzőjénél írásban bejelenteni a folytatni kívánt tevékenységet.

A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a szintén a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalmú formanyomtatványon kell a jegyzőhöz benyújtani.

A bejelentés-köteles tevékenység nyilvántartásba vételét megelőzően, valamint a telepengedély iránti kérelem elbírálása során a hatóság köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezéseinek megfelelően a természetes és jogi személyek számára Hivatalunk a jogszabályokban meghatározott esetekben biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az Eüsztv. rendelkezései alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon beérkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására.

Hatóságunk az e-Papír (https://epapir.gov.hu/), illetve az E-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) keresztül biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára.

Az e-Papír szolgáltatás használata során a bejelentkezést követően az alábbi menüpontokat szükséges kiválasztani:

 • ÁGAZAT: Ipar-kereskedelem
 • ÜGYTÍPUS: telepengedély
 • CÍMZETT: Magyargéc Község Önkormányzata

Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés során kizárólag hitelesített dokumentumok fogadhatók el. Tájékoztató a dokumentumok hitelesítéséről jogi személyek esetén pl.: https://e-szigno.hu/

Felhívjuk figyelmét, hogy gazdálkodó szervezet ügyfél az Eüsztv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ címen érhető el.

Telepengedély köteles tevékenység esetén az igazgatási szolgáltatási díj (5000.- Forint) Magyargéc Község Önkormányzata 11741062-15451354-08730000 számú illetékbeszedési fizetési számlájára fizetendő meg.

Kérjük, befizetéskor az átutalás közlemény rovatában szíveskedjenek az ügyfél nevét és az ügy típusát (ipari tevékenység) feltüntetni.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • közös tulajdonban álló telep esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • meghatalmazás (amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el)
 • igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (telepengedély köteles tevékenység esetén)
 • környezetvédelmi tervfejezet (telepengedély-köteles ipari tevékenység esetén)

Kérjük, hogy a hatékony ügyintézés céljából a nyomtatványon feltétlenül tüntesse fel telefonszámát és e-mail címét.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény rendelkezései alapján az engedélyköteles tevékenység engedély helyett ellenőrzött bejelentés alapján is folytatható. A bejelentést az engedélykérelemre vonatkozó jogszabályban előírt adattartalommal és mellékletekkel kell benyújtani. A bejelentéshez okiratot kell mellékelni, amelyben a bejelentő

 • tájékoztatást ad a joggyakorlás által érintett további ügyfelek személyéről, és
 • nyilatkozik arról, hogy a további ügyfeleket a bejelentés benyújtásának szándékáról, a benyújtás időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta.

A bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg: ügyfélkapun, online űrlap segítségével vagy e-mail útján a bejelentes@magyargec.hu e-mail címre.

Ha nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására, a kérelmező a tevékenységet a bejelentést követő tizenötödik napot követő naptól jogosult megkezdeni. Az ügyfél dönthet úgy, hogy a tevékenységet bejelentés helyett engedély alapján kívánja végezni.

Az ipari tevékenység végzője haladéktalanul köteles bejelenteni a nyilvántartás tartalmát érintő adatváltozást (pl. cégnév, székhely, tevékenységi kör, nyitvatartási idő változás stb.).

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és – telepengedély-köteles tevékenység esetében – a telepengedélyt leadni.

Tűzvédelmi hatóság ellenőrzéséhez, illetve szakhatósági állásfoglaláshoz kötött tevékenységek körét a Korm. rendelet 5. melléklete tartalmazza.

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a telepengedélyezési eljárás lefolytatása és a telephely nyilvántartásba vétele során megvalósuló adatkezelésről

Jogszabályok:

 • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet

 A telepekről Hatóságunk nyilvántartást vezet az alábbiak szerint:

A telepek nyilvántartása

 Ügyintéző elérhetőségei:

Peimli Nikolett
3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.
+36/32 509-006
igazgatas@magyargec.hu

Comments are closed.